Usługi szkoleniowe:

Budowanie modeli kompetencji

Rekrutacja oparta na kompetencjach

Diagnozowanie kompetencji

Warsztaty
przywódcze


Nasze rezultaty

Dla wiodącego przedsiębiorstwa branży celulozowo-papierniczej określiliśmy obszary deficytów w zakresie zachowań i stylów zarządzania kadry kierowniczej wszystkich szczebli, warunkujących dalszą poprawę wyników biznesowych.

W dużym przedsiębiorstwie produkcyjnym zmieniliśmy postawy kadry kierowniczej szczebla podstawowego w stosunku do nowoczesnych narzędzi zarządzania personelem, od negacji i krytyki do korzystania z nich z pełnym zrozumieniem.

 

W przedsiębiorstwie branży energetycznej określiliśmy szanse i zagrożenia po stronie kompetencji kadry kierowniczej wszystkich szczebli, w związku z wprowadzeniem całkowicie nowej technologii produkcji energii.

Dla firmy usługowej będącej liderem w swojej dziedzinie wprowadziliśmy nowe zasady kształtowania płacy zasadniczej i zmiennej, wspierające realizację długofalowych aspiracji biznesowych i umacniające kulturę organizacyjną Naszego Klienta.

Dla firmy z branży dóbr szybko zbywalnych określiliśmy wzorce zachowań kadry kierowniczej, gwarantujące sukces w obliczu nasilającej się konkurencji. W tym kontekście zdiagnozowaliśmy mocne i słabe strony każdego menedżera oraz przekazaliśmy menedżerom indywidualnie opracowane sugestie rozwojowe.

Dla wiodącej firmy ubezpieczeniowej wdrożyliśmy proces corocznej oceny 360 dla wszystkich poziomów zarządzania. Prowadziliśmy feedback/coaching dla uczestników oceny oraz cykliczne warsztaty, mające na celu doskonalenie deficytowych umiejętności przywódczych.