Adresaci szkolenia

Szkolenie to jest przeznaczone dla menedżerów z doświadczeniem w zarządzaniu, pragnących doskonalić swoje praktyczne umiejętności w przewodzeniu zespołom.

Charakter szkolenia

Na cztery tygodnie przez rozpoczęciem szkolenia, uczestnicy biorą udział w procesie oceny 360° w zakresie najczęściej spotykanych kompetencji przywódczych i stylu zarządzania. Ma to na celu diagnozę mocnych i słabych stron każdego uczestnika, z punktu widzenia jego obecnego otoczenia zawodowego - podwładnych, współpracowników i przełożonego. Uczestnicy szkolenia sami wskazują osoby, od których chcieliby uzyskać informację zwrotną. Wskazane osoby otrzymują następnie zaproszenie do udziału w badaniu i udzielają swojej opinii za pośrednictwem zapewniającego poufność internetowego modułu badawczego. Wyniki badania przekazywane są uczestnikom przed szkoleniem. Samo szkolenie ma postać interaktywnych warsztatów, opartych na symulacjach i grach menedżerskich, doskonalących umiejętności będące poprzednio przedmiotem diagnozy. Każdy z uczestników kilkukrotnie w trakcie warsztatu pełni rolę lidera w różnych zadaniach, wymagających współzawodnictwa, planowania zwycięskich strategii, organizowania pracy zespołu i zarządzania nim. Po każdej z gier uczestnicy otrzymują rozwojową informację zwrotną.

Program i efekty szkolenia

W trakcie warsztatów dotykamy następujących zagadnień:

 • Wpływ efektywności przywódczej na wyniki biznesowe
 • Styl zarządzania lidera, a efektywność jego zespołu
 • Klimat kreowany przez lidera, a efektywność jego zespołu

W rezultacie udziału w warsztatach uczestnicy uzyskają lub udoskonalą następujące umiejętności z arsenału efektywnego lidera:

 • Posługiwanie się podstawowymi kompetencjami menedżerskimi, takimi jak:
 • Określanie swoich celów i strategii na bazie analizy korzyści
 • Komunikowanie swoich długofalowych strategii pracownikom
 • Przekładanie strategii na konkretne zadania dla podwładnych
 • Formułowanie ambitnych, motywujących, ale realistycznych celów
 • Motywowanie zespołu i przekazywanie informacji zwrotnej
 • Adekwatne posługiwanie się kontrolą lub coachingiem
 • Rozpoznawanie efektywnych i nieefektywnych stylów zarządzania
 • Dobieranie właściwych stylów zarządzania do właściwych sytuacji
 • Budowanie zaangażowania i entuzjazmu poprzez aktywne oddziaływanie na klimat zespołu zadaniowego

Czas trwania

Szkolenie trwa 4 dni i jest organizowane jako szkolenie zamknięte.

© Catalyst 2006